Privacyverklaring Mentorhulp Oisterwijk

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Mentorhulp Oisterwijk uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Mentorhulp Oisterwijk verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Mentorhulp Oisterwijk levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Mentorhulp Oisterwijk dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Mentorhulp Oisterwijk verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Mentorhulp Oisterwijk worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Bij het bezoeken van onze website wordt uw IP-adres opgeslagen in de logboeken en in de statistieken bij Mijndomein waar onze website wordt gehost. Dit wordt gedaan om hackers en kwaadwillenden te herkennen en af te weren. De bewaartermijn voor de logboeken is 7 dagen. De IP-adressen in de statistieken zullen bewaard blijven tot 30 dagen nadat het webhosting pakket is opgezegd bij Mijndomein door Mentorhulp Oisterwijk.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Mentorhulp Oisterwijk persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Mentorhulp Oisterwijk, zoals bijvoorbeeld dienstverlenende instanties, zorgorganisaties, ICT-leveranciers, ingehuurde partijen om activiteiten uit te voeren, of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Mentorhulp Oisterwijk aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Mentorhulp Oisterwijk zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Links

Mentorhulp Oisterwijk kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Mentorhulp Oisterwijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Mentorhulp Oisterwijk raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Mentorhulp Oisterwijk verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar mentorhulpoisterwijk@outlook.com. Mentorhulp Oisterwijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Mentorhulp Oisterwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mentorhulp Oisterwijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Mentorhulp Oisterwijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mentorhulp Oisterwijk op via mentorhulpoisterwijk@outlook.com.

Mentorhulp Oisterwijk is als volgt te bereiken:

Mentorhulp Oisterwijk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast mei 2018.